WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Орган за контрол

 

ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ ПОД АКРЕДИТАЦИЯ

ТИНСА ЕООД е акредитиран Орган за контрол от вид А, притежаващ Сертификат за акредитация № 182 OKA, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация. 

В обхвата на акредитация са включени следните дейности:

___________________

КОНТРОЛ НА ГЕОМЕТРИЯТА НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Извършва се в натоварено състояние чрез модернизирана пътеизмерителна мотриса “PLASSER & THEURER” ЕМ-120, собственост на ТИНСА ЕООД.

EM-120

Системата за измерване на геометрията на железния път е безконтактна, инерционна, с висока точност и в пълно съответствие със стандарт БДС EN 13848 и националните правила.

Системата позволява директно измерване на следните параметри:

 • междурелсие
 • надлъжно ниво
 • флеш
 • шахматно пропадане
 • надвишение

Параметри, получени въз основа на алгоритми и допълнителни изчисления:

 • качествен индекс (QI)

Резултатите за всеки директно измерeн параметър се изобразяват графично, а регистрираните неизправности се изобразяват в табличен вид.

За дейностите по измерване на геометрия на железен път е разработена, внедрена и сертифицирана система за управление по качество, околна среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на  стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

___________________

ИЗПИТВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МОСТОВЕ

Изпитванията могат да бъдат проведени под статично натоварване, под динамично натоварване, както и в комбинация от двете. Резултатите позволяват определяне на деформираното и напрегнато състояние на мостовете, и пригодността им за нормална експлоатация.

Изпитванията се извършват чрез собствена апаратура, притежаваща висока точност и позволяваща непрекъснато записване на данни в реално време, както и работа през нощта и в лоши атмосферни условия.

___________________

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЗЕМЯВАНЕ

Статичните измервания за защита срещу поражение от електрически ток се провеждат в съответствие с изискванията на стандарта EN 50122-1 и включват:

 • допирно/достъпно напрежение
 • крачно напрежение
 • потенциал на релса
 • време за задействане на прекъсвачи

Измерванията се извършват чрез собствена апаратура, притежаваща висока точност и позволяваща непрекъснато записване на данни в реално време, както и работа през нощта.

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за контрол!

 

ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ БЕЗ АКРЕДИТАЦИЯ

ТИНСА ЕООД извършва допълнителни дейности по контрол на железопътната инфраструктура, които не са включени в обхвата на акредитация на органа за контрол:  

___________________

ИЗМЕРВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПРОФИЛ НА РЕЛСАТА

Системата за измерване профила на релсата, представя в реално време визуализация на цялостният и профил. Тя работи с предварително дефинирани профили, като предоставя възможност за определяне и на специфичен такъв. Чрез измерването на профила на релсата, се изследва вертикалното и хоризонталното й износване спрямо предварително зададения профил. Точността на измерването на износване на профила на релсата е ±0,5 mm.

Използваното оборудване е монтирано на пътеизмерителна мотриса “PLASSER & THEURER” ЕМ-120, собственост на ТИНСА ЕООД.

___________________

ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТОЯНИЯ ОТ ОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ (ИЗМЕРВАНЕ НА ГАБАРИТ)

Измерването на отстоянията от оста на железния път до прилежащи обекти (структури) по дължината на коловоза, се извършва посредством лазерен ротационен скенер с висока точност и осигуряващ:

 • безконтактно измерване
 • 360° поле на видимост без слепи зони
 • отчитане на динамиката на движение в криви
 • непрекъснат запис на данни

Измерването се извършва в реално време при движение на пътеизмеритната мотриса по железния път. Посредством предварително зададени на системата габаритни очертания (габарити), същата позволява регистриране на евентуални конфликтни точки (нарушен габарит) по:

 • километрично положение
 • разположение по височина
 • хоризонтално отстояние

Посредством лазерното сканиране се измерват и параметри на контактния проводник – височина и “зиг-заг”. След предварително зададен на системата теоретичен профил на баластовата призма, посредством сканирането се регистрират местата с нарушен профил. Диапазонът на измерване е в радиус 20 m с точност на измерване ±2 mm.

Използваното оборудване е монтирано на пътеизмерителна мотриса “PLASSER & THEURER” ЕМ-120, собственост на ТИНСА ЕООД.

___________________

ВИЗУАЛЕН КОНТРОЛ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ

Системата за визуален контрол на елементите на горното строене е проектирана да изследва следните компоненти на коловоза:

 • релса
 • траверса
 • скрепление
 • настав
 • баласт

Системата използва набор от камери и осветление за създаване на непрекъснато изображение на целия коловоз и неговите компоненти. За идентифициране на дефекти в елементитe от горното строене на железния път, същата работи със специално разработени софтуери. Благодарение на това е възможно автоматично разпознаване, идентифициране и докладване на дефектите.

Системата е синхронизирана с други системи и визуализира информация за:

 • километрично местоположение на дефекта
 • GPS координати на дефекта
 • скорост на движение на мотрисата

Използваното оборудване е монтирано на пътеизмерителна мотриса “PLASSER & THEURER” ЕМ-120, собственост на ТИНСА ЕООД.

___________________

РАДАРНА ИНСПЕКЦИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БАЛАСТОВАТА ПРИЗМА

Инспекцията на състоянието на баластовата призма се извършва чрез радарна система с висока точност и осигурява:

 • непрекъснато измерване на дебелината на баласта
 • идентифициране на зони с лоша носеща способност (например баластни джобове)
 • разграничаване между чист и замърсен баласт
 • откриване на проблеми с дренажа

Измерването се осъществява в реално време при движение на пътеизмеритната мотриса по железния път. Системата позволява регистриране и идентифициране на  проблеми на дълбочина до 3 м. чрез:

 • километрично положение
 • GPS координати
 • визуализиране

Използваното оборудване е монтирано на пътеизмерителна мотриса “PLASSER & THEURER” ЕМ-120, собственост на ТИНСА ЕООД.

Моля, свържете се с нас за повече информация!