WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

За нас

История

Юли 2021

ТИНСА ЕООД получава регистрация за Определен орган по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

 
Юни 2020

ТИНСА ЕООД получава регистрация за Нотифициран орган по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, включваща оценка на подсистеми и на съставни елементи.

 
Юни 2020

На 16.06.2020 г. г-жа Гергана Карааланова е избрана за Заместник-председател на NB-Rail Асоциацията.

 
Март 2020

ТИНСА ЕООД получава разширение на регистрацията за Определен орган, включваща и оценяване на вагони по национални правила за безопасност и техническите правила.

 
Ноември 2019

ТИНСА ЕООД получава разширение на Акредитацията по БДС EN ISO/IEC 17065:2012, включващо и оценяване на продукти за ниво на интегрирана безопасност (Safety Integrity Level – SIL).

 
Юни 2019

ТИНСА ЕООД получава Свидетелство за регистрация на полезен модел с Рег. № 3379 U1 за Интегрирана система за диагностика на железния път в натоварено състояние (Изобретатели: Калин Мирчев, Деница Кирева – Михова и Борислав Бояджиев.

 
Март 2017

На 15.03.2017 ТИНСА ООД сключва договор за сътрудничество с Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) към София Тех Парк, свързан с провеждането на тестове и изпитване на части и елементи от ERTMS/ETCS оборудване – част от железопътната система.

 
Ноември 2015

На 05.11.2015 ТИНСА ООД получава Удостоверение за оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за управление на риска и резултатите от нея с номер BG 36/0015/0001.

 
Юли 2015

ТИНСА ООД получава Акредитация по БДС EN ISO/IEC 17065:2012 – за Орган за сертификация на продукти (Product Certification Body).

 
Май 2015

ТИНСА ООД получава Акредитация по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – за Орган за контрол (Inspection Body) от вид А.

 
Май 2015

ТИНСА ООД получава Пълно членство в NB-Rail Асоциацията.

 
Септември 2013

На 11.09.2013 ТИНСА ООД получава Разрешение №002-1 за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистеми ЕНЕРГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА и КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ и на част от подсистема ПОДВИЖЕН СЪСТАВ – локомотиви и релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за междурелсие 1435 mm, с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила.

 
Юли 2012

На 18.07.2012 ТИНСA ООД получава Разрешение Νо 1/04.07.2012 за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на подсистеми „Инфраструктура“, Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“.

 
Юни 2012

На 12 юни 2012 г. ТИНСА получава статут на Нотифициран орган NB 2387 в системата NANDO по Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността.

 
Ноември 2011

ТИНСА ООД получава Разрешение за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила No 002/07.11.2011, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 
Септември 2010 – Ноември 2011

ТИНСА ООД работи в съответствие с утвърдените документи на системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17021 и БДС EN 45011, провежда периодични обучения на персонала, актуализира документацията си в съответствие с въведените нови издания на стандартизираните документите и приетите ТСОС за оценка на съответствието, подготвя се за извършване на реална дейност по оценяване на съответствието и ЕО проверка.

 
Септември 2010

ТИНСА ООД подава в ИА ЖА Заявление за издаване на разрешение за извършване на ЕО проверка на структурни подсистеми „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“.

 
Януари 2010 – Септември 2010

Разработена е и е внедрена система за управление в съответствие със стандартите БДС EN ISO/IEC 17021 и БДС EN 45011 и Наредба No 57 от 9 юни 2004. Разработени са процедури, осигуряващи цялостна проверка по Техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалните железопътни линии на подсистеми „Инфраструктура”, „Енергия” и „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия”, с аспектите за „Безопасност в железопътните тунели” и „Лица с намалена подвижност“. Сформиран е екип от високо квалифицирани специалисти, с дългогодишен опит в областта на железопътния транспорт, запознати с изискванията за извършването на ЕО проверки на подсистеми.

 
Януари 2010

Регистрирана е ТИНСА ООД – дружество с ограничена отговорност с частен капитал, с цел подготвяне на организацията и създаване на първия български Нотифициран орган по Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и Наредба №57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз.