WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Оценяващ орган по Регламент (ЕС) № 402/2013

ТИНСА ЕООД е оценявящ орган, признат с Удостоверение за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за управление на риска и на резултатите от нея, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) №402/2013, издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” и регистрирано в базата данни ERADIS с EIN номер BG/36/0021/0001.

Обхватът на дейностите за оценка включва:

Структурни области на железопътната система:

Функционални области на железопътната система:

Оценяване на цялостната съгласуваност на управлението на риска и безопасно интегриране на оценяваната система в железопътната система чрез проверка на:

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за оценка!