WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Нотифициран орган

ТИНСА ЕООД е Нотифициран орган NB 2387 по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

Научи повече  »

Определен орган за Република България

ТИНСА ЕООД е Определен орган  и притежава Разрешение № 002-2/15.07.2021, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване на съответствието с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила на подсистема или на част от подсистема.

Научи повече  »

Орган за контрол

ТИНСА ЕООД е акредитиран орган за контрол от вид А, притежаващ сертификат за акредитация № 182 OKA, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация.

Научи повече  »

Независим оценител на безопасността

ТИНСА ЕООД е независим оценител на безопасността, акредитиран със Сертификат за акредитация № 9 ОСП, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012, издаден от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация.

Научи повече  »

Оценяващ орган по Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013

ТИНСА ЕООД е оценявящ орган, признат с Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за управление на риска и на резултатите от нея, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” и регистрирано в базата данни ERADIS с EIN номер BG/36/0021/0001.

Научи повече  »

Изпитване на пътно и бордово оборудване на ERTMS/ETCS

ТИНСА ЕООД извършва дейности по лабораторно измерване, изпитване и валидиране на части и елементи от ERTMS/ETCS оборудване – част от железопътната система.

Научи повече  »