WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

За нас

Политика

Ръководството на ТИНСА ЕООД определя своята политика по оценяване на съответствието за постигане на оперативна съвместимост на Националната железопътна система със съответната в рамките на Европейския съюз на базата на международно приети документи и установената практика. Работейки с високо квалифицирани специалисти и утвърдени в своите професионални дейности партньори, ТИНСА ЕООД:

  • Да предоставя услуги в съответствие с нормативната база и договорните условия. Компетентността на персонала се основава на доказани познания и умения за прилагането им;
  • Да поддържа и повишава доверието на клиентите чрез независимо, безпристрастно и обективно оценяване на съответствието за постигането на оперативна съвместимост на Националната железопътна система с транс-европейската железопътна система и приемано в рамките на Общия европейски пазар. Решението на ТИНСА ЕООД за издаване на сертификат за проверка се основава на обективни доказателства и не се влияе от други страни и интереси;
  • Да осигурява открит достъп на обществеността до информацията за работата си чрез своята уеб-страница. Да предоставя на заинтересованите страни информация, която не представлява професионална тайна;
  • Да опазва професионалната тайна за информацията, получена или създадена по време на дейностите по проверка и оценяване на съответствието от всички свои служители, включително комитети или външни лица, действащи от името на ТИНСА ЕООД;
  • Да не дискриминира, ограничава или възпрепятства  кандидатстващите за определяне на съответствието. Достъпът до оценяване в декларирания обхват на действие на ТИНСА ЕООД не зависи от финансови условия, численост на персонала, членство в професионални и браншови организации;
  • Да развива и поддържа конкурентни предимства на база качество, цена и удовлетвореност на клиентите и партньорите.

 

Посочените цели, които ТИНСА ЕООД следва в процеса на своята работа, осигуряват доверието на всички заинтересовани страни и дават гаранция, че проверката и оценката на съответствието отговарят на всички изисквания на Европейското и национално законодателство.

Гергана Карааланова УПРАВИТЕЛ