WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Новини

Акредитирана лаборатория за изпитване на евробализи

На 05.07.2022 г. лаборатория „Интелигентни Комуникационни Инфраструктури“, намираща се в София Тех Парк, получи Сертификат за акредитация по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с № 294 ЛИ и заповед за акредитация № 416, издадени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Лабораторията е една от седемте акредитирани в световен мащаб,...

Участие в научна конференция на тема „Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътната инфраструктура“

На 10.06.2022 г., в град Созопол, представители на „ТИНСА“ ЕООД участваха в научна конференция на тема "Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътната инфраструктура", организирана от НСОИЖП заедно с БАКФЖС (като съорганизатор и спонсор).

Участие в конференция ERTMS 2022

В периода от 26 до 28 април 2022 година, д-р инж. Деница Кирева-Михова и инж. Марина Евтимова – експерт-оценители на подсистема КУС, взеха участие в конференция ERTMS 2022.Събитието се проведе във Валенсиен - Франция и бе организирано от Агенцията за железопътен транзпорт на Европейския съюз (ERA). В конференцията участваха...

ЕО проверка и оценка на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“

На 01.03.2022 г., в гр. София между ГЕОСТРОЙ АД, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор с предмет: ЕО проверка на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ за обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив...

ЕО проверка и оценка на подсистема „Енергия“ и на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ на железопътния участък Симеоновград – Нова Загора

На 18.01.2022 г., в гр. София между ВДХ АД, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор с предмет: ЕО проверка и оценка на подсистема „Енергия“ и на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ при електрификацията на 83-та жп линия Симеоновград - Нова Загора

Диагностика на железния път на цялата железопътна мрежа на ДП НКЖИ, с пътеизмерителна лаборатория

На 21.07.2021 г., в гр. София между ДП НКЖИ, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител), беше подписан Договор с предмет: Диагностика на железния път с пътеизмерителна лаборатория, за периода от 2021 до 2023 г.

г-жа Гергана Маркова Карааланова, е преизбрана за заместник председател NB-Rail Асоциацията

На 07.06.2021 г., на заседание на Генералната асамблея на NB-Rail Асоциацията, управителят на „ТИНСА“ ЕООД - г-жа Гергана Маркова Карааланова, е преизбрана за заместник председател NB-Rail Асоциацията

ЕО проверка и оценка на съставен елемент „траверс“ тип RAJS-D B70 W60

На 27.04.2021 г., в гр. София между RAJ SCHWELLEN LTD, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител), беше подписан Договор с предмет: ЕО проверка на съставен елемент „траверс" тип RAJS-D B70 W60

ЕО проверка и оценка на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ – гара Пловдив

На 01.04.2021 г., в гр. София между Трейс Груп Холд АД, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител), беше подписан Договор с предмет: ЕО проверка на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ (контактна мрежа) в обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации...

Независима оценка на риска за железопътен участък Костенец – Септември и тягова подстанция Белово

На 24.02.2021 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11349/24.02.2021 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Костенец –...

Модернизация на пътеизмерителна мотриса ЕМ-120

В процес на изпълнение е планираното модернизиране на мотриса ЕМ-120, включващо инсталиране на георадарна система за мониторинг на състоянието на баластовата призма. Към момента оборудването е доставено в България и до края на 2020 г. предстои монтиране, изпитване, настройване и обучение на персонала. Тук може да видите повече информация за...