WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Независим оценител на безопасността

ПРЕДСТАВА ЗА SIL И ОЦЕНКА НА SIL

(SIL – Safety Integrity Level / Интегрирано ниво на безопасност)

Безопасното функциониране на продукт или система може да бъде дефинирано като способност за функциониране в определени условия на работа с отсъствие на неприемлив риск от поява на систематични или случайни откази.

Интегрираното ниво на безопасност (за по-кратко, нивото на безопасност) (SIL) се дефинира в 4 степени – от 1 до 4 (базовото ниво 0 не се има предвид), като с увеличаване на степента SIL се гарантира повишаване нивото на безопасно функциониране на продукта или системата и понижаване степента на риска.

ЗАЩО Е НУЖНО СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА НИВО НА БЕЗОПАСНОСТ SIL

Целта на оценяване и сертифициране на продукт или система за ниво на безопасност е формиране на доверие у всички заинтересовани страни за гарантиране спазването на изисквания, посочени в приложимите стандарти.

Обективно, това се свързва с изискване на местни или международни регулаторни органи, на клиент или на управляващи органи на предприятия от железопътната система (инфраструктура или превозвач). В тези случаи без наличие на документ, доказващ постигането на изискваното ниво на безопасност, продуктът или системата няма как да бъдат вложени в железопътната система.

Сертифицирането за ниво на безопасност е процес, който:

  • позволява започване на оценката в ранните етапи на проектиране/разработване, което намалява риска от допускане на неприемливи отклонения в по-късен етап от жизнения цикъл
  • осигурява изпълнение на изискванията на международни стандарти по отношение на безопасността в железопътната система
  • осигурява обективна оценка от компетентен оценител, като трета независима страна

ТИНСА ЕООД притежава Сертификат за акредитация №9ОСП, издаден от ИА „Българска служба за акредитация“, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065, за извършване на дейности за оценяване на продукти от железопътната система за ниво за безопасност (SIL) по стандарти:

  • EN 50126-1
  • EN 50126-2
  • EN 50128
  • EN 50129
  • EN 50159

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка!