WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Monthly Archives - декември 2018

ЕО проверка на железопътната линия Пловдив – Бургас

На 19.12.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6331/19.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас,...