Орган за контрол

От 17.04.2015 ТИНСА ЕООД е акредитиран орган за контрол от вид А, притежаващ сертификат за акредитация № 182 OKA, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Обхватът на акредитация е “Железопътна инфраструктура”, включваща следните дейности за контрол:

 

  1. Геометрия на железния път;
  2. Мостове;
  3. Електрическа безопасност и заземяване.

 

Контролът на геометрията на железния път се извършва с модернизирана пътеизмерителната мотриса “PLASSER & THEURER” ЕМ-120, собственост на ТИНСА ЕООД, която измерва геометричните параметри на железния път в натоварено състояние.

ЕМ 120 Снимка

Система за измерване на геометрията на железния път

Системата за измерване на геометрията на железния път (Track Geometry Measurement System) е безконтактна, инерционна, в пълно съответствие със стандарт БДС EN 13848 и национално действащите правила. Системата е съставена от две двойки оптични устройства, по едно за всяка релса, състоящи се от чифт лазери и камери, и един инерционен модул. Чрез оптичните устройства се генерира външният и вътрешният профил на релсата, докато инерционният модул отчита ускорението и ъгловата скорост. Измерваните параметри биват две основни групи: директно измервани и получени въз основа на алгоритми. Измерват се пет основни параметъра: междурелсие, надлъжно ниво, флеш, шахматно пропадане и надвишение. Точността и методът на измерване е в пълно съответствие със стандарт БДС EN 13848-2, като за целта са проведени специални тестови изпитания. За всеки от измерваните параметри се генерира отделен канал, за който се извършват записи на измерените стойности. Тези стойности се филтрират спрямо предварително определени гранични стойности в зависимост от категорията и класа на линията. Всички измерени стойности, които превишават дефинираните гранични, се регистрират като неизправности. Според необходимостта, записът от даден канал се изобразява графично на мултиграф, докато регистрираните неизправности за всички параметри се генерират в табличен вид.

За дейностите на Органа за контрол са разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Политиките за управление на тези системи са документирани в:

В обхвата на проекта за модернизация на пътеизмерителната мотриса, освен новоинсталираната Система за измерване на геометрията на железния път са инсталирани допълнително и следните изцяло нови системи:

  • Система за измерване пълния профил на релсата;
  • Система за визуален контрол на елементите на горното строене;
  • Система за измерване на габарит.

Всички системи са интегрирани и извършват едновременно синхронизирани измервания посредством система за позициониране.

Система за измерване пълния профил на релсата

Системата за измерване профила на релсата представя в реално време пълния профил на релсата. Системата работи с предварително дефинирани профили, като предоставя възможност за определяне и на специфичен такъв. Чрез измерването на профила на релсата се изследва вертикалното и хоризонталното износване на релсата за предварително зададения профил. Точността на измерването на износване на профила на релсата е ±0,5 mm.

Система за визуален контрол на елементите на горното строене (Track Component Video Inspection System)

Системата за визуален контрол на елементите на горното строене е проектирана да изследва компонентите на коловоза: релса, траверса, скрепление, настав и баласт, чрез видео инспекция. Използва се набор от линейни камери и LED осветление за създаване на непрекъснато изображение на целия коловоз и неговите компоненти. Системата за визуален контрол се състои от 7 камери: две камери, които заснемат главата на релсата; по две камери от двете страни за всяка релса; една камера в центъра, за заснемане на баласта и средната част на траверсите. Камерите над глава релса се използват в черно-бял режим, за да се улесни откриването на контура на тъмните петна. Останалите камери работят в цветен режим. За идентифициране на дефекти в елементи от горното строене на железния път системата работи със специално разработени алгоритми. Благодарение на това е възможно автоматично разпознаване на дефектите.

Система за измерване на отстояния от оста на железния път (измерване на габарит) (Clearance Profile Measurement System)

Измерването на отстоянието от оста на железния път до прилежащи обекти (структури) по дължината на коловоза се извършва посредством лазерен ротационен скенер. Ротационният скенер е безконтактен инструмент за измерване с 360° поле на видимост. Измерването се извършва в реално време при движението на лабораторията по дължината на железния път. Посредством предварително зададени на системата габаритни очертания (габарити) системата позволява регистриране на евентуални конфликтни точки (нарушен габарит), тяхното точно километрично положение, разположение по височина и хоризонтално отстояние. Посредством лазерното сканиране се измерват и параметри на контактния проводник – височина и “зиг-заг”. След предварително зададен на системата теоретичен профил на баластовата призма посредством сканирането се регистрират местата с нарушен профил. Диапазонът на измерване е в радиус 20 m с точност на измерване ±2 mm.