Оценяващ орган по Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013

ТИНСА ЕООД е оценявящ орган, признат с Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” и регистриран в базата данни ERADIS с EIN номер BG/36/0015/0001.

Обхватът на дейностите за оценка включва:

  Структурни области на железопътната система:

 • Инфраструктура;

 • Енергия;

 • Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия;

 • Бордови контрол, управление и сигнализация;

 • Подвижен железопътен състав.

  Функционални области на железопътната система:

 • Експлоатация и управление на движението;

 • Поддръжка;

 • Телематични приложения за товарни превози и пътници.

  Оценяване на цялостната съгласуваност на управлението на риска и безопасно интегриране на оценяваната система в железопътната система чрез проверка на:

 • Организацията;

 • Методиката;

 • Техническите аспекти, необходими за проверка на съответствието и пълнотата на оценките на риска и нивото на безопасност на системата като цяло.

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за оценка!