Орган за контрол

От 17.04.2015 ТИНСА ЕООД е акредитиран орган за контрол от вид А, притежаващ сертификат за акредитация № 182 OKA, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Обхватът на акредитация е "Железопътна инфраструктура", включваща следните дейности за контрол:

  1. Геометрия на железния път;
  2. Мостове;
  3. Електрическа безопасност и заземяване.

Контролът на геометрията на железния път се извършва с пътеизмерителната мотриса "PLASSER & THEURER" ЕМ-120, която измерва геометричните параметри на железния път в натоварено състояние със следните характеристики:
Максимална скорост на измерване – 120 km/h;
Натоварване на ос – 12,5 t;
Минимален работен радиус – 140 m;
Работа /измерване/ в двете посоки на движение;
Скоростта на движение не влияе върху точността на измерваните параметри.

Движението на Пътеизмерителна лаборатория ЕМ-120 се осъществява на самоход със скорост на измерване – 120 km/h в двете посоки.

Записът на измерените стойности на параметрите на железния път се извършва за всеки 250 мм едновременно и синхронно върху магнитна лента и харддиск на персонален компютър с еднакъв формат. Данните се обработват и разпечатват върху хартиен носител в реално време.
Основните директно измервани параметри са:
– Надлъжно ниво на всяка релса сама за себе си на база 11800 mm;
– Шахматни пропадания измерени с три постоянни бази:1800 mm, 3200 mm и 11800 mm;
– Отклонение от нормалното междурелсие – 1435 mm;
– Надвишение – взаимното разположение на релсовите нишки във височина;
– Положение на пътя в план – измерване на флешовете, както в крива, така и в права с хорда 10000 mm.

Освен директно измерените параметри е възможно и:
– Изчисляване на шахматно пропадане за произволна база кратна на 250 mm;
– Преминаване към флешове за хорда 20000 mm;
– Изчисляване на разлика между два съседни флеша за хорда 10000 mm и 20000 mm;
– Регистриране на външни събития/сигнал, мост, тунел, стрелка, прелез и др/ внесени от оператора, както и автоматично регистрирани събития / начало и край на крива, сърце на стрелка/.

Графиките на измерваните директно и/или изчислявани параметри се отпечатват от пишещо устройство върху хартия с предварително избран от оператора мащаб. Промяната в надлъжния мащаб е възможна за всички отпечатвани параметри едновременно, докато напречния мащаб се избира за всеки параметър по отделно. При отпечатване на избраните параметри автоматично се нанася нулевата ос и ограничителните линии за съответния параметър и стойност, съобразно категорията и класа на измервания участък от железния път.

Пътеизмерителната лаборатория притежава анализираща система, която сравнява измерените стойности с предварително зададени гранични стойности съобразно категорията и класа на измервания участък от железния път. Този аналитичен доклад / доклад, отбелязващ стойностите (неизправностите) превишаващи допустимите за съответния клас и категория на железния път/ се отпечатва от отделно печатащо устройство в реално време / още по време на измерването/ и включва:
– Наименование на измервания параметър;
– Километрично начало на параметъра излизащ извън допустимите граници за съответния клас и категория на железния път;
– Километрично край на параметъра излизащ извън допустимите граници за съответния клас и категория на железния път;
– Измерена дължина на параметъра извън граници;
– Максимална стойност на неизправността;
– Допустима стойност за съответния клас и категория на железния път;
– За какъв клас на пътя отговаря измерената стойност.
На същото печатащо устройство се разпечатва километричен доклад за всеки измерен километър съдържащ:
– Брой на неизправностите по измервани параметри;
– Сумарна дължина по измервани параметри за километър.

Направеният запис върху магнитен носител може да бъде възпроизведен в режим “плейбек” за допълнителен анализ или за промяна на параметрите, ограничителните стойности или мащабите /напречни и/или надлъжни/.

ЕМ 120 Снимка

За дейностите на Органа за контрол са разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Политиките за управление на тези системи са документирани в: