Екип на Тинса взе участие във форума "Място за иновации в железницата"

Екип на Тинса ЕООД взе участие във форума "Място за иновации в железницата", посветен на иновациите и дигитализацията в железопътния сектор, със специален фокус върху приложението на GNSS в железниците. Събитието се състоя във Виена на 18 и 19 март 2019, под патронажа на Министъра на транспорта иновациите и технологиите на Австрия и със съвместното участие на Европейската агенция "Глобална навигационна спътникова система" (European GNSS Agency), Shift2Rail Joint Undertaking и Европейската железопътна агенция.

Форумът събра заедно над 200 души, представители на различни сфери на железопътния сектор, включително организации, производители, доставчици на услуги, потребители, медии и регулаторни институции. Акцент бе важната роля на технологиите за сателитно позициониране за бъдещето на железопътния сектор в Европа. Сред официалните лица, които също представиха и доклади, бяха г-жа Елизабет Вернер – Директор DG Move, г-н Матиас Печке – Директор DG Grow, г-н Йозеф Допелбауер – Изпълнителен директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, г-н Карло Боргини – Изпълнителен директор на Shift2RailJU.

ЕО проверка и оценка на риска на гарови комплекси

На 15.01.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по девет обособени позиции", за следните позиции:

  • Обособена позиция № 1 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Подуяне";
  • Обособена позиция № 2 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Искър";
  • Обособена позиция № 3 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Казичене";
  • Обособена позиция № 4 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора";
  • Обособена позиция № 5 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";
  • Обособена позиция № 6 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат".

ЕО проверка на железопътната линия Пловдив – Бургас

На 19.12.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6331/19.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2".

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътния участък София – Волуяк

На 28.11.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6301/28.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект "2014-BG-TMS-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк".

ЕО проверка и оценка на риска на участъка Крумово – Димитровград

На 26.10.2018 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор 6267/26.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътен участък от км 164+575 в междугарието Крумово – Катуница до км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград, по две обособени позиции”.

Участие в XIII-та Национална Научно-практическа конференция "Измерванията за транспорта"

Експерти от ТИНСА ООД, взеха участие в ХIII-та Национална Научно-Практическа Конференция под наслов Измеванията за Транспорта, проведена по случай Международния ден на метрологията – 20 май и организирана от Българският Институт по Метрология, Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор и Съюзът на Метролозите в България към Федерацията на Научно-Техническите Съюзи.

Конференцията се проведе на 19 май 2017 година, в залата на ИА „Българска служба по акредитация“, София, бул. „Г. М. Димитров“ №52А и в нея участваха представители на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор, Български Институт по Метрология, изпитвателни лаборатории и Технически Университет – София.

Инж. Борислав Бояджиев, изнесе доклад на тема "Оперативна съвместимост и изисквания към измерванията в железопътния транспорт", с автори: доц. д-р инж. Нели Стойчева – Управител; инж Йордан Костадинов – Технически директор; доц. д-р инж. Петър Матов – Главен експерт-оценител на подсистема "Енергия"; инж. Борислав Бояджиев – Главен експерт-оценител на подсистема "Контрол, управление и сигнализация"; инж. Борислав Карчев – Главен експерт-оценител на подсистема "Инфраструктура".

Участие в Международния Железопътен форум и Конференция IRFC-2017

Доц. д-р инж. Нели Стойчева – управител на ТИНСА ООД и инж. Деница Кирева-Михова – експерт-оценител на подсистема КУС, взеха участие в Международния железопътен форум и конференция IRFC-2017 в Прага.

Във форума взеха участие 230 участника от Европейската Комисия, Министерствата на транспорта на Чехия, Словакия, Австрия, UIC, ERA, UNIFE, CER и други Европейски и Азиатски фирми и организации.

Организатор на форума и конференцията е OLTIS-Group.

Форумът беше фокусиран върху Четвъртия Железопътен пакет, оперативната съвместимост, цифровизацията на железопътния транспорт, иновативните технологии и добрите практики, продуктите и услугите в железопътната индустрия.

С доклади във форума взеха участие г-жа Мартина Вернер от Европейския парламент, г-н Йозеф Допелбауер – Изпълнителен директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, г-н Леонардо Донговиовани от UNIFE, г-н Карло Боргини – Изпълнителен директор на SHIFT2RAIL, г-н Марош Сефкофич от Европейската комисия, г-н Матю Болдуин – Заместник-генерален директор на DG-MOVE – Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, г-н Жан-Пиер Лоубикокс от UIC, г-н Атила Кис от ОСЖД, г-н Либор Лохман от CER, проф. Ефим Розенберг Първи заместник генерален директор на НИИАС, Русия и много други.

Повече информация за форума може да се види нa страницата на форума: IRFC-2017

Споразумение за сътрудничество между Сдружение за Научно-изследователска и Развойна Дейност и „Тинса“ ООД

ТИНСА ООД и Сдружение за Научно-изследователска и Развойна Дейност сключиха днес споразумение за стратегическо сътрудничество. Споразумението беше подписано в Лабораторията по Интелигентни Комуникационни Инфраструктури, част от Лабораторния комплекс към София Тех Парк.

Споразумението има за цел подпомагане на дейността на лабораторията за извършване на научно-изследователска дейност, при развиване на млади кадри, които се обучават в дисциплините „Комуникации“, както и съвместно кандидатстване на Сдружението и „Тинса“ ООД по проекти. Лабораторията по Интелигентни Комуникационни Инфраструктури е едно от трите подобни звена в Европа.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ (ИКТ) в рамките на проект на „София Тех Парк“ АД беше открита през месец юни 2016г. за сертифициране на продукти, използвани в областта на железопътната сигнализация и телекомуникации в съответствие с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността.

Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване за изпитване на продукти, използвани в ERTMS/ETCS пътно и бордово оборудване. Лабораторията включва три звена:

  • Евробализи: BTM/Antenna, Balise и LEU;
  • ETCS: бордово оборудване;
  • Интернет на нещата.

Основната дейност на лабораторията е насочена в изследвания, разработки, тестване и сертифициране на устройства за Европейската система за управление на жп транспорт (ERTMS – European Railway Traffic Management System).

Споразумението беше подписано от проф. Марин Христов – председател на Сдружението и доц. Нели Стойчева – управител на „Тинса“ ООД.

Сдружението за Научно-изследователска и Развойна Дейност е ангажирано с управлението на Лабораторния комплекс на София Тех Парк.

Участие в проекта Moving the Future

ТИНСА ООД взе участие в Първото събитие на проекта Moving the Future (MOVE), което е Европейско стратегическо партньорство на клъстери в областта на мобилността и цели ускоряване на Европейското сътрудничество между клъстерите в транспорта и логистиката, ИКТ и зелените технологии. Събитието се състоя на 6 март в София, България.

Инж. Деница Кирева-Михова представи визията на фирма ТИНСА ООД като член на Клъстера по телекомуникации за развитие на сътрудничеството в ИКТ и транспорта.

В събитието участваха представители на клъстери, дружества и университети от България, Франция, Италия, Испания, Полша и Македония, работещи в областта на транспорта, логистиката, интелигентната мобилност, умните градове, ИКТ и зелените технологии.

Управителят на проекта – Г-жа Елена Перес представи плана на проекта, дейности и възможности за МСП като ” изграждане на капацитет, инструменти за интернационализацията, сътрудничество и други.

Г-н Петър Статев, председател на ИКТ клъстер- България, бе главният говорител, който говори за иновации и интелигентни градове.

Анализ и възможности за интернационализацията в пазарите на Мароко и Бразилия бяха представени от г-н Масимо Дa Виа, Еnvipark -Италия.

Европейското стратегическо клъстер- партньорство се разшири по време на събитието, като към досегашните участници се присъединиха шест нови клъстера: Баварски ИКТ и логистичен клъстер, клъстер за мобилност на Ломбардия. български клъстер „Зелен транспорт“, Български индустриален автомобилен клъстер, Северно- южен клъстер за транспорт и логистика (Полша) и Македонски клъстер за износ на софтуер и ИТ услуги – MACES.

Събитието даде на участниците възможността да се срещнат и да определят действия за трансгранично сътрудничество.

ЕО проверка и оценка на железопътния учактък Пиреас – Атина в Гърция

На 14.03.2016 г. в гр. Атина консорциум между фирмите “RINA Services S.p.A” – Италия, “ТИНСА” ООД и “ADT OMEGA S.A.” – Гърция, сключи договор с Консорциум “AKTOR A.T.E – TERNA S.A.” за ЕО проверка и оценка на железопътните подсистеми, включени в Проект “Изпълнение на модернизация на двойна електрифицирана железопътна линия в железопътния участък Пиреас – Изход на Атина”, спрямо изискванията на Директива 2008/57/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и на съответните Технически спецификации за оперативна съвместимост.