История

Септември 2013
На 11.09.2013 ТИНСА ООД получи Разрешение №002-1 за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистеми ЕНЕРГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА и КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ и на част от подсистема ПОДВИЖЕН СЪСТАВ – локомотиви и релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за междурелсие 1435 mm, с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила.

Юли 2012
На 18.07.2012 ТИНСA ООД получи Разрешение Νо 1/04.07.2012 за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на подсистеми „Инфраструктура“, Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“.

Юни 2012
На 12 юни 2012 г. ТИНСА получи статут на Нотифициран орган NB 2387 в системата NANDO по Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността.

Януари 2012
ИА ЖА подава в Европейската комисия Заявление за получаване на регистрационен номер в системата NANDO на ТИНСА ООД като Нотифициран орган, съгласно Директива 2008/57/ЕО.

Ноември 2011
ТИНСА ООД получава Разрешение за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила No 002/07.11.2011, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Септември 2010 – ноември 2011
ТИНСА ООД работи в съответствие с утвърдените документи на системата за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 17021 и БДС EN 45011, провежда периодични обучения на персонала, актуализира документацията си в съответствие с въведените нови издания на стандартизираните документите и приетите ТСОС за оценка на съответствието, подготвя се за извършване на реална дейност по оценяване на съответствието и ЕО проверка.

Септември 2010
ТИНСА ООД подава в ИА ЖА Заявление за издаване на разрешение за извършване на ЕО проверка на структурни подсистеми „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“.

Януари 2010 – септември 2010
Разработена е и е внедрена система за управление в съответствие със стандартите БДС EN ISO/IEC 17021 и БДС EN 45011 и Наредба No 57 от 9 юни 2004.
Разработени са процедури, осигуряващи цялостна проверка по Техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалните железопътни линии на подсистеми „Инфраструктура”, „Енергия” и „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия”, с аспектите за „Безопасност в железопътните тунели” и „Лица с намалена подвижност“. Сформиран е екип от високо квалифицирани специалисти, с дългогодишен опит в областта на железопътния транспорт, запознати с изискванията за извършването на ЕО проверки на подсистеми.

Януари 2010
Регистрирана е ТИНСА ООД – дружество с ограничена отговорност с частен капитал, с цел подготвяне на организацията и създаване на първия български Нотифициран орган по Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и Наредба №57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз.