Сертификати на ТИНСА ЕООД

Сертификат за акредитация като орган за сертификация на продукти, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и Приложение към сертификата, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Сертификат ISO 9001:2015.

Сертификат ISO 14001:2015.

Сертификат OHSAS 18001:2007.

Разрешение No.1/03.10.2018 за нотифициран орган (изменено).

Разрешение No.002-1/01.10.2018 за определен орган (изменено).

Нотификация от NANDO.

Сертификат за акредитация като орган за контрол от вид А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 (изменено), издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”.