Независима оценка на риска за железопътен участък Костенец – Септември и тягова подстанция Белово

На 24.02.2021 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11349/24.02.2021 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Костенец – Септември и тягова подстанция Белово"Коментари са забранени.