ЕО проверка на възел Пловдив

На 30.07.2020 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11179/30.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“, за Обособена позиция 1: „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост” по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”.


Коментари са забранени.