Независима оценка на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман

На 27.07.2020 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11172/27.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка за пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман.Коментари са забранени.