Оценка на риска на гарови комплекси

На 30.05.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по три обособени позиции", за следните позиции:

  • Обособена позиция № 1 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора";
  • Обособена позиция № 2 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";
  • Обособена позиция № 3 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат";

Коментари са забранени.