ЕО проверка и оценка на риска на гарови комплекси

На 15.01.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по девет обособени позиции", за следните позиции:

  • Обособена позиция № 1 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Подуяне";
  • Обособена позиция № 2 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Искър";
  • Обособена позиция № 3 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Казичене";
  • Обособена позиция № 4 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора";
  • Обособена позиция № 5 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";
  • Обособена позиция № 6 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат".

Коментари са забранени.