Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътния участък София – Волуяк

На 28.11.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6301/28.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект "2014-BG-TMS-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк".


Коментари са забранени.