ЕО проверка и оценка на риска на участъка Крумово – Димитровград

На 26.10.2018 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор 6267/26.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътен участък от км 164+575 в междугарието Крумово – Катуница до км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград, по две обособени позиции”.


Коментари са забранени.