Споразумение за сътрудничество между Сдружение за Научно-изследователска и Развойна Дейност и „Тинса“ ООД

ТИНСА ООД и Сдружение за Научно-изследователска и Развойна Дейност сключиха днес споразумение за стратегическо сътрудничество. Споразумението беше подписано в Лабораторията по Интелигентни Комуникационни Инфраструктури, част от Лабораторния комплекс към София Тех Парк.

Споразумението има за цел подпомагане на дейността на лабораторията за извършване на научно-изследователска дейност, при развиване на млади кадри, които се обучават в дисциплините „Комуникации“, както и съвместно кандидатстване на Сдружението и „Тинса“ ООД по проекти. Лабораторията по Интелигентни Комуникационни Инфраструктури е едно от трите подобни звена в Европа.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ (ИКТ) в рамките на проект на „София Тех Парк“ АД беше открита през месец юни 2016г. за сертифициране на продукти, използвани в областта на железопътната сигнализация и телекомуникации в съответствие с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността.

Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване за изпитване на продукти, използвани в ERTMS/ETCS пътно и бордово оборудване. Лабораторията включва три звена:

  • Евробализи: BTM/Antenna, Balise и LEU;
  • ETCS: бордово оборудване;
  • Интернет на нещата.

Основната дейност на лабораторията е насочена в изследвания, разработки, тестване и сертифициране на устройства за Европейската система за управление на жп транспорт (ERTMS – European Railway Traffic Management System).

Споразумението беше подписано от проф. Марин Христов – председател на Сдружението и доц. Нели Стойчева – управител на „Тинса“ ООД.

Сдружението за Научно-изследователска и Развойна Дейност е ангажирано с управлението на Лабораторния комплекс на София Тех Парк.


Коментари са забранени.