ЕО проверка и оценка на железопътния учактък Пиреас – Атина в Гърция

На 14.03.2016 г. в гр. Атина консорциум между фирмите “RINA Services S.p.A” – Италия, “ТИНСА” ООД и “ADT OMEGA S.A.” – Гърция, сключи договор с Консорциум “AKTOR A.T.E – TERNA S.A.” за ЕО проверка и оценка на железопътните подсистеми, включени в Проект “Изпълнение на модернизация на двойна електрифицирана железопътна линия в железопътния участък Пиреас – Изход на Атина”, спрямо изискванията на Директива 2008/57/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и на съответните Технически спецификации за оперативна съвместимост.


Коментари са забранени.