Добре дошли на страницата на ТИНСА ЕООД!

Ръководен от принципите за компетентност и безпристрастност, екипът на ТИНСА ЕООД предлага на своите клиенти качествени професионални услуги като:

Нотифициран орган NB 2387 по Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността с Разрешение №1/04.07.2012, изменено с Разрешение №1/03.10.2018, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България.
Нотифицираният орган е акредитиран орган за сертификация на продукти със Сертификат за акредитация №9 ОСП, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация;

Определен орган с Разрешение №002-1/01.10.2018 (изменено), издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистеми или на части от тях с изискванията на националните правила за безопасност и техническите правила;

Оценяващ орган EIN номер BG/36/0015/0001, признат с Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”.

Орган за контрол от вид А със Сертификат за акредитация №182 ОКА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

ТИНСА ЕООД е член на Координационната група на нотифицираните органи NB-RAIL, съгласно Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система.